آنهایی که بلند می خندد ، بی صدا گریه می کنند ....!

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


لوح‌های هخامنشی همچنان در آمریکا

تاریخ: 28 اردیبهشت 1392 - توسط: elham - موضوع: خبرها, فرهنگی
فارس: 8 هزار و 29 لوح سالم و شکسته که خطوط منقوش آن قابل خواندن بود به موسسه شرق‌شناسی امانت داده شد 10 هزار و 800 قطعه نیز شکسته و غیر قابل خواندن بود. در مجموع به طور تخمینی 15 تا 20 هزار لوح سالم و شکسته وجود دارد که 7500 تا 10 هزار لوح کامل و بین 10 تا 12 هزار قطعه شکسته و خرد است.الواح هخامنشی ایران بیش از 70 سال است که به بهانه ترجمه و پژو...


خواندن ادامه...
لوح‌های هخامنشی همچنان در آمریکا
Go Top