هترین مترجم کسی است که سکوت را ترجمه کند.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک