تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک