هترین مترجم کسی است که سکوت را ترجمه کند.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


تعبیر خواب - تکمه

تاریخ: 3 آبان 1392 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » ت
تکمه در خواب خیلی چیزها می تواند باشد که بستگی به موقعیت بیننده خواب دارد. اگر پدر یا مادر دلسوزی هستید و در خواب ببینید که لباسی با تکمه های بسته و مرتب به تن دارید فرزندانی برومند خواهید داشت و وضع زندگی خانوادگی شما قابل اعتماد و خوب است. هر تکمه می تواند معرف یکی از فرزندان باشد و اگر در خواب ببینید که یکی از تکمه های شما کنده شده اما آن را ...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - تکمه

تعبیر خواب - ته چین

تاریخ: 3 آبان 1392 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » ت
دیدن ته چین در خواب بر خلاف دیدن ته دیگ است. ته چین مائده و نعمت است مخصوصا اگر با گوشت مرغ همراه باشد، ته چین در خواب دیدن باگوشت گوسفند نیز نیکو است و خواب شما می گوید به نعمت و پول می رسید اما با مرغ بهتر است و خیر و برکت پردوام همراه دارد.ته چین اگر در رنگ سفید و سرخ باشد بهتر است که با رنگ زرد ببینیم. چنانچه در خواب ببینید که کسی ظرفی ته چی...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - ته چین

تعبیر خواب - اژدها

تاریخ: 3 آبان 1392 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » الف
محمدبن سیرین گوید: اژدها به خواب دیدن، دشمن بزرگ و قوی بود. اگر بیند اژدهائی داشت، دلیل كه با بزرگان پیوندد. اگر با اژدها جنگ و نبرد می كرد و بر او خیره شد، دلیل كه با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر كند. اگر بیند اژدها را بكشت و گوشت وی بخورد، دلیل كه بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید. جابر مغربی گوید: اگر بیند اژده...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - اژدها

تعبیر خواب - اتاق

تاریخ: 3 آبان 1392 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » الف
اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود . اتاق تنگ و تاریک و غور، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی. اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باش...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - اتاق

تعبیر خواب - اردكون

تاریخ: 3 آبان 1392 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » الف
 بدان كه اردكون، شكوفه ای است، دیدنش در خواب دلیل بر رنج و بیماری است. 


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - اردكون

تعبیر خواب - اشترمرغ

تاریخ: 3 آبان 1392 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » الف
محمدبن سیرین گوید: اشترمرغ در خواب مرد بیابانی بود. اگر اشترمرغ ماده بود زن بیابانی بود. اگر بیند اشترمرغ ماده گرفت، یا كسی بدو داد،دلیل كه زنی بدین صفت كه گفتم بخواهد یاكنیزك بخرد. اگر بیند بر اشترمرغ نشسته بود، دلیل كه به سفر بیابان رود و بعضی از معبران گفته اند كه بر مردی بیابان نشین غالب شود و به كاری بزرگ رسد. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند ...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - اشترمرغ

تعبیر خواب - دستبند

تاریخ: 7 آذر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » د
دستبند نیز از چیزهایی است که دیدنش در خواب برای مردان خوب نیست و برای زنان نیکو می باشد. نوشته اند که دستبند برای زنان در خواب شوهر است و برای مردان غم و اندوه است و میزان غم و اندوه به ارزش و بزرگی و کوچکی دستبند مربوط می گردد. اگر در خواب ببینید که دستبند بسته اید به غم و اندوه گرفتار می شوید یا بدهی بار می آورید ولی اگر زنی ببیند که دستبند دا...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - دستبند

تعبیر خواب - دستكش

تاریخ: 7 آذر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » د
بدان كه دستكش در خواب مردان بهتر از زنان است. محمدبن سیرین گوید: اگر مردی بیند دستكش در دست داشت و از آهن است، دلیل كه او را قوت و توانائی است، خاصه كه از فولاد بود. اگر دستكش زرین است یا سیمین، تاویلش چون دست اورنجن است.حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن دستكش در خواب، بر سه وجه است. اول: قوت و توانائی. دوم: ظفر یافتن بر دشمن. سوم: نظام كارها....


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - دستكش

تعبیر خواب - دستمال

تاریخ: 7 آذر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » د
دستمال کسی است که به شما کمک می کند و دائم همراه شماست یا اوقات بیشتری از شبانه روز را با او می گذرانید. این شخص هم می تواند همسرتان باشد و هم خدمتکار و هم معاون یا منشی اداری، به هر حال او کسی است که هر کار که بخواهید بکنید باید به کمک او انجام دهید یا لا اقل از آن چه می کنید مطلع و آگاه می شود. اگر ببینید دستمال پاک و تمیز و اطو کرده ای دارید ...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - دستمال

تعبیر خواب - دستکش

تاریخ: 7 آذر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » د
دستکش نشانه خطا و گناهان کوچک است. قصور و کوتاهی های ما. کارهای خوبی که می توانیم بکنیم ولی بی تفاوت از کنارشان می گذریم و می رویم و به گمان خویش از گرفتاری گریخته ایم ولی در واقع ذمه ما مسئول باقی می ماند و ضمیر ناخودآگاه ما از آن متالم می گردد. چون دست و دستکش مطرح است بیشتر چیزهایی که می توانیم بدهیم یا بنویسیم و کوتاهی می کنیم به شکل دستکش ظ...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - دستکش

تعبیر خواب - دشمن

تاریخ: 7 آذر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » د
 محمدبن سیرین گوید: اگر كسی بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل كه در بلا و مصیبت افتد و توبه باید كرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن دشمنی به خواب بر سه وجه بود. اول: بستگی كارها. دوم: غم و اندوه. سوم: خسران مال. ...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - دشمن

تعبیر خواب - دشنام

تاریخ: 7 آذر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » د
 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند كسی را دشنام می داد، دلیل بود كه آن كس را حال نكو شود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كسی را دشنام می داد، دلیل كه آن كس بر وی چیره و كامكار شود. 


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - دشنام

تعبیر خواب - دعا كردن

تاریخ: 7 آذر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » د
محمدبن سیرین گوید: دعا در خواب، دلیل حاجت روائی بود. اگر بیند خود را دعا همی كرد و آمرزش می خواست، دلیل بود كه عاقبتش به خیر بوده حاجتش روا شود. اگر كسی بیند دعا به كسی می نمود، دلیل كه به ظلم و فساد گراید و امر به معروف به جای نیاورد. اگر بیند مظلومی را دعا می كرد، دلیل كند كه همه خلق را نیكو بود و بدكس نیندیشد و حاجت همه كس را روا كند. اگر بین...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - دعا كردن

تعبیر خواب - دعوا

تاریخ: 7 آذر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » د
دعوا اگر به صورت جدال باشد در حرف ـ ج ـ کلمه جدال آمده است ولی اگر دعوا منحصر به عصبانیت و ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبیر دیگری دارد. اگر در خواب ببینید که با کسی دعوا می کنید که او را نمی شناسید از خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر و آزردگی پیدا می کنید که بعد به صلح و دوستی می انجامد ولی اگر آن که با او دعوا می کنید آشنا بود دو حال دارد. اگر او با...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - دعوا

تعبیر خواب - دعوت

تاریخ: 7 آذر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » د
 دعوت قهر و اوقات تلخی است. اگر دیدید شما را برای عروسی دعوت کردند کاری بزرگ می کنید که دوست ندارید یا ماموریتی به شما می دهند که نمی خواهید و مورد علاقه و پسندتان نیست و در نتیجه غمی برای شما به وجود می آورد. دعوت های دیگر نیز تقریبا همین زمینه را دارند با توجه به این که اصولا دعوت قهر و خشونت لفظی و اوقات تلخی است. ...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - دعوت

تعبیر خواب - دف زدن

تاریخ: 7 آذر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » د
محمدبن سیرین گوید: دف زدن در خواب، معروف بود، بر آن كس كه دف زند. لكن اگر كنیزك دف زدند، دلیل بود بر چیزی مشهور كه به او رسد، اگر دف زننده آزاد بود، دلیل بر كاری مشهور بود. اگر مردی جوان دف زند، دلیل كه با دشمن خود امر به معروف كند. اگر مردی پیر دف زند، دلیل كه ترك امر معروف كند. ابراهیم كرمانی گوید: اگر مردی بیند در خواب دف زند، استادانه و نیكو...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - دف زدن

تعبیر خواب - دل

تاریخ: 7 آذر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » د
بدان كه دل، پادشاه تن است. و تن، قائم به فرمان اوست و دل خزانه عقل و ضمیر است در نهان و آشكارا. محمدبن سیرین گوید: دل دیدن به خواب، مالی بود كه به وی رسیده، یامالك وی گردد. اگر بیند دل بیرون تن او بود، دلیل بود بر صلاح و نیكوئی تن وی. اگر بیند دل او تنگ شد، دلیل كه كارهای وی تنگ و دشوار شود. اگردل را شادمان بیند، دلیل كه كارها بر وی گشاده گردد. ...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - دل

تعبیر خواب - دلالی كردن

تاریخ: 7 آذر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » د
 محمدبن سیرین گوید: اگر كسی بیند دلالی می كرد، دلیل كه مصلح و رهنمای خیر بود به كردار نیك. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دلالی كردن به خواب بر چهار وجه است. اول: مصالحه در میان مردم. دوم: راه راست نمودن. سوم: كردار نیك. چهارم: امر به معروف به جای آوردن و بدان كه دلال، مردی است رهنمای مردمان به خیر و شر. ...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - دلالی كردن

تعبیر خواب - دُم

تاریخ: 7 آذر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » د
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند چون اسب و خر و گاو دم داشت، دلیل كه مال و نعمت او زیاده شود و زندگانی به خوشدلی گذراند. اما در راه دین سستی كند و بعضی از معبران گویند: اگر كسی بیند دم داشت، دلیل كه مردمان تابع او شوند. اگر بیند كه دم او چون دم سگ یاخر یا گرگ بود، دلیل كه مال حرام یابد و مردمان او را ملامت كنند. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند دم اسب ی...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - دُم

تعبیر خواب - دمل

تاریخ: 7 آذر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » د
 محمدبن سیرین گوید: اگر كسی بیند دمل داشت، دلیل كه مالش زیاده شود، بر قدر آن دمل. اگر بیند دمل او شكافت و خون از وی بیرون آمد، دلیل كه برخی از مال تلف شود. جابر مغربی گوید: اگر بیند دمل بشكافت و از او خون و ریم مكید، دلیل كه به قدر آن مال جمع كند. اگر بیند دارو بر دمل نهاد و جامه از خون بشست، دلیل كه از مال حرام توبه كند. ...


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - دمل
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 31 صفحه بعد

شماره صفحه:
Go Top