زندگــــــــــي ميتــواند فـــوق العاده باشد اگــــــــــــر ديگــران مــا را به حــــــال خـــودمـــان بگـــذارنــد .

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تگ های مطالب » تعبیر خواب پیه خوردن

تعبیر خواب - پیه خوردن

تاریخ: 23 مهر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » پ
محمدبن سیرین گوید: اگر كسی به خواب دید پیه خورد، دلیل كه خیر و منفعت و فراخی یابد. اگر بیند پیه گوسفند داشت و می خورد، دلیل است به قدر آن وی را مال حلال آید. اگر بیند كه پیه جانوری می خورد و گوشت او حلال است، دلیل كه مال حلال یابد.حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن پیه در خواب بر سه وجه باشد. اول: نعمت. دوم: مال و منفعت. سوم: گشایش كارهای بسته....


خواندن ادامه...
تعبیر خواب - پیه خوردن
Go Top