علم بدون دین لنگ است. و دین بدون علم، کور.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک