عاشق شدن آسان است، اما ادامه آن هنر است.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک