دلی که ازبی کسی تنها است،هرکس رامیتواندتحمل کند.!

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تعبیر خواب » پ » تعبیر خواب - پیراهن

تعبیر خواب - پیراهن

تاريخ: 23 مهر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » پ

حضرت دانیال گوید: پیراهن سفید در خواب دیدن، مرد است و بعضی از معبران گویند: پیراهن زن است و دلیل حال و كار او است در كسب معیشت. اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است، دلیل است بر صلاح كار و نیكوئی احوال. اگر بیند پاره ای از پیراهن او دریده است، تاویلش میانه است درنیكی و بدی. اگر بیند پیراهن وی كهن و چركین است، دلیل كه درویشی و بیچارگی و رنج و غم بدو رسد و هرچند پیراهن را كهنه تر و دریده تر بیند، بلا مصیبت و بیمش بیشتر است، كه خداوند خواب هلاك شود. اگر كس بند پادشاه او را پیراهن خود داد و پوشید، دلیل كه پادشاهی از وی بستاند. ابراهیم كرمانی گوید: اگر كسی بیند پیراهن نو پوشیده است، دلیل كه به ظاهر نیكو است و به باطن بد. اگر بیند پیراهن و شلوارش جمله چركین است و كهن، دلیل كه اگر توانگر است، درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود. جابر مغربی گوید: اگر بیند كه پیراهن نو و فراخ پوشیده داشت، دلیل كه عیش بر وی فراخ شود. اگر بیند پیراهن تنگ است، دلیل كه عیش بر وی تنگ گردد. اگر دید پیراهن او دریده است، دلیل كه رازش آشكار شود. اگر دید پیراهن بی گریبان است بی آستین و یك درز است پوشیده، دلیل كه اجلش نزدیك باشد. اگر بیند پیراهن دراز داشت، دلیل كه كارش بد شود و مرادش برآید. اگر بیند گریبان پیراهن از پی دریده است، دلیل كه او را به دروغ تهمت نهند. اگر بیند پیراهن به كسی داد و آن كس پیراهن را به وی فرو مالید، دلیل كه بی غم شود و او را بشارت رسد. اگر بیند پیراهن خون الود در دست داشت، دلیل كه همیشه غمگین باشد. اگر بیند پیراهن دریده پوشیده، دلیل كه كارش پراكنده شود و رازش آشكار شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن پیراهن در خواب، چون نو و فراخ است، دلیلش بر شش وجه است. اول: دیدن مردم دوم: ستر. سوم: عیش خوش. چهارم: ریاست. پنجم: رامش و خرمی. ششم: بشارت.

گرد آوری : وندا کلیک

آنتی ویروس دکتر وب

ارسال نظر


نام شما:   
پست الکترونیکی شما:  
 
 
Go Top