خوب است بدانیم گاهی انچه میکشیم درد بی او بودن نیست تاوان با او بودن است.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تعبیر خواب » ح » تعبیر خواب - حب خوردن

تعبیر خواب - حب خوردن

تاريخ: 17 آبان 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » ح

  محمدبن سیرین گوید: حب خوردن در خواب، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید كه درخوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت كارها كند اگر بیند كه از دارو خوردن او را منفعت نبود، تاویلش به خلاف این است. 

گرد آوری : وندا کلیک

آنتی ویروس دکتر وب

ارسال نظر


نام شما:   
پست الکترونیکی شما:  
 
 
Go Top