زندگی مثل دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل باید حرکت کنید.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تعبیر خواب » چ » تعبیر خواب - چشمه

تعبیر خواب - چشمه

تاريخ: 17 آبان 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » چ

 محمدبن سیرین گوید: چشمه در خواب مهتری بود و جوانمردی بخشنده. چون آب خوش طعم و خوشبو بود. اگر آبش تیره و گنده و ناخوش بود، دلیل كه انجام وی غم و بیماری است. اگر بیند از آن چشمه مسح همی كرد، دلیل كه از غم ها فرج یابد. اگر بیند آب چشمه زیاد شد، دلیل كه جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود. اگر بیند آب چشمه نقصان كرد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند آب چشمه خشك شد، دلیل كه مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت كند. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند درخانه او یا دردكان او چشمه آب پدید آمد، دلیل كه او را غم و اندوه و گریستن است بر قدر و قوت آن چشمه. اگر آب را تیره و ناخوش بیند، غم و اندوه صعب تر است. اگر بیند در آن چشمه دست و روی بشست، دلیل كه اگر بنده است آزاد شود. اگر غمگین است، از غم فرج یابد. اگر بیمار است شفاا یابد. اگر وام دارد، وامش گذارده شود. اگر گناهكار است، توبه كند. اگر حج نكرده باشد، حج كند. جابرمغربی گوید: آب چشمه به خواب، دلیل بر عمر صاحب خواب است، به آنقدر كه در چشمه آب بیند، خاصه كه دست در آن آب زند و آب ایستاده به تاویلش ضعیف تر از آب روان بود و بعضی از معبران گویند: چون آب چشمه ایستاده بود به تاویل، دلیل بر خیر و صلاح دین كند و چون روان بود، دلیل بر غم و اندوه است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن آب چشمه در خواب، بر پنج وجه است. اول: مهتری جوانمرد. دوم: غم و اندوه. سوم: معصیت. چهارم: بیماری. پنجم: زندگانی یافتن. 

گرد آوری : وندا کلیک

آنتی ویروس دکتر وب

ارسال نظر


نام شما:   
پست الکترونیکی شما:  
 
 
Go Top