خوشبختی،رسیدن به خواسته ها نیست بلکه لذت بردن از داشته هاست.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » تعبیر خواب » ب » تعبیر خواب - بالش

تعبیر خواب - بالش

تاريخ: 23 مهر 1391 - توسط: navid69 - موضوع: تعبیر خواب » ب

 محمد بن سیرین گوید: بالش درخواب خادم است بیننده خواب را. اگر بیند بالشی نو فراگرفت و آن بالش سبز بود، یا شخصی به وی داد، دلیل است كه او را خادم یا خدمتكاری مصلح و پارسا پیدا شود. اگر بیند بالش او كهن و چركین و زرد وسیاه باشد، تاویلش به خلاف این است.اگربیند بالش او بدرید یا بسوخت یا از وی ضایع شد، دلیل است كه خدمتكاران وی ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بلائی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند شخصی از خانه او بالش بدزدید، دلیل است كه شخصی از پی زن او می گردد كه او را بفریبد یا از پی كنیزك. معبران گویند: دیدن بالش درخانه، دلیل است شخصی از آن خانه بمیرد. اگر مردی بیند بالش بسیار یافت، دلیل است كه به قدر آن بالش ها او را خادمان و كنیزان حاصل شود. اگر بیند آتش در افتاد و بالش او بسوخت، دلیل كه خادمان و كنیزان او بروند یا بگریزند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است. اول: خادم، دوم: كنیزك، سوم: ریاست. چهارم: دین نیكو. پنجم: پرهیزكاری و عدل. 

گرد آوری : وندا کلیک

آنتی ویروس دکتر وب

ارسال نظر


نام شما:   
پست الکترونیکی شما:  
 
 
Go Top