شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی اما حال که به آن دعوت شده ای تا میتوانی زیبا برقص.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک


گیسوانـــمنــــوازشدستــــیرا می خواهــدبا طعـــــمنـــــاز ... نه نیـــاز . . . همیشه حرارت لازم نیست.... گاهی از سردی یک حرف.... میتوان آتش گرفت.. اتش دوزخ باشد ... شراب باشد ... تو كنار من باشی ... و شیطانی كه گولمان بزند ... شب كه شد خودمان از بام جهنم بهشت دیگران را می بینیم ..... ...


خواندن ادامه...
چند شعر کوتاه عاشقانه
وقتی از خواب بیدار میشم بین خواب و بیداری نفس های گرمی را حس می کنم و آغوشی که من در آن غرق شده ام دلم نمی آید چشمم را باز کنم شاید مثل شب های قبل رویا باشد اما صدای "تو" همه ی این استرس را یکجا با خود می برد و یادم می آید که "تو" آمده ای لبخند می زنم اما خودم را به خواب می زنم تا "تو" محکم تر مرا در آغوشت بگیری و م...


خواندن ادامه...
رویایم به حقیقت می رسد روزی
Go Top